Gouds Dagblad | Houtskoolschets om bodemdaling aan te pakken

Houtskoolschets om bodemdaling aan te pakken

mainImage

Verlaging van het peil van het grond- en oppervlaktewater in de binnenstad is nodig om veel voorkomende overlast bij bewoners tegen te gaan. Dat staat in de houtskoolschets (tussenstand) van het plan dat het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente samen maken om overlast door bodemdaling in de binnenstad aan te pakken. Met de houtskoolschets worden de Verenigde Vergadering van Rijnland en de gemeenteraad geïnformeerd over technische opties en de gevolgen daarvan.

Overlast
Tot 1970 werd het waterpeil in de binnenstad van Gouda geregeld verlaagd. Daar is mee gestopt om panden die op houten palen staan te beschermen. Omdat een ruime meerderheid van panden in de binnenstad niet op palen staat en dus met de bodem mee zakt is een nieuwe peilverlaging onvermijdelijk. Met name in de lager gelegen delen in het noorden van de binnenstad hebben mensen al geruime tijd te maken met vocht in huis, een natte tuin en acute overlast als het hard regent.

Kernvraag bij het plan (Kaderplan Bodemdaling Binnenstad) dat Rijnland en de gemeente maken is hoe een verlaging van het (grond)waterpeil is te realiseren die de overlast naar een aanvaardbaar niveau terugbrengt, zonder dat panden met houten paalfunderingen daar te veel last van krijgen.

Twee varianten
In de houtskoolschets worden twee varianten gepresenteerd: een kleinere peilverlaging in een groter gebied of een grotere peilverlaging alleen in de lage delen van de binnenstad. Beide hebben voor- en nadelen. De kans bestaat dat in het definitieve plan uit onderdelen van beide varianten één voorkeursvariant wordt samengesteld. Bij de varianten ontbreekt nu nog het zicht op de kosten voor alle betrokkenen. In het definitieve plan is dat een belangrijk onderdeel. In de houtskoolschets wordt wel inzicht gegeven in de opties ten aanzien van de verdeling van de kosten. Centrale vraag daarbij is wat acceptabel is: een kostenverdeling volgens de formele juridische lijn (ieder op eigen terrein) of anders?

Voor de zomer is de houtskoolschets besproken met een aantal groepen bewoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit de binnenstad. Dit najaar wordt het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad uitgewerkt tot een afgerond plan. De reacties van het algemeen bestuur van Rijnland, de gemeenteraad en die van de betrokkenen in de stad worden daarin verwerkt. Het Kaperplan Bodemdaling Binnenstad wordt begin 2020 ter inzage gelegd. Iedereen kan er dan op reageren.