Regionale Energie

27 June 2024, 17:24 uur
Lokaal , Maak Gouda Duurzaam
mainImage
PR

In het Programma Zon op Veld staat waar in de regio plek is voor velden met zonnepanelen en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Zonnevelden zijn nodig om onze doelstellingen voor de opwek van duurzame energie te halen. Ze zijn alleen onder strenge voorwaarden mogelijk. Bij het opstellen van dit beleid dachten inwoners uit de Midden-Holland gemeenten en regionale partijen mee. Afgelopen periode mochten vijf gemeenteraden wensen en bedenkingen indienen. Na een aantal aanpassingen hebben de colleges het beleid vastgesteld. Binnenkort kunnen initiatiefnemers projectvoorstellen voor zonnevelden indienen. 

Regionale afspraken voor ‘Programma Zon op Veld’ 
De RES-regio volgt de voorkeursvolgorde van het Rijk en de zonneladder van provincie Zuid-Holland. Dit betekent zo veel mogelijk duurzame energie opwekken met zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen en op waterbassins.

Waar zonnevelden?
Om de doelstellingen van de Regionale Energie te halen zijn er naast zonnepanelen op daken ook zonnevelden nodig zijn. Daarom Zijn in de vijf Midden-Holland gemeenten gebieden aangewezen waar zonnepanelen op veld mogelijk zijn. Deze plekken liggen langs snelwegen en spoorlijnen. Maar ook op terreinen waar in de toekomst woningen gebouwd worden. Tijdens de periode voor de bouw kunnen hier zonnepanelen liggen. Alleen als de doelstelling niet wordt gehaald, of in speciale gevallen, zijn zonnepanelen op landbouwgrond toegestaan. Daarnaast stellen de RES Midden-Holland en de gemeenten strenge voorwaarden aan de manier waarop zonnevelden worden opgezet en geplaatst. Er is bijvoorbeeld: aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit en vraag naar creatieve oplossingen op het elektriciteitsnet. Verder kunnen inwoners meebeslissen en –profiteren van de projecten.  

Wensen en bedenkingen  
Er is afgesproken eerst aan de slag te gaan met de meest kansrijke zoekgebieden. In Gouda is dat er maar één: vlakbij het voetbalveld van Donk. Alleen als in de Midden-Holland gemeenten samen te weinig energie wordt opgewekt, komen andere zoekgebieden in beeld.

Van beleid naar concrete projecten  
Nu het programma is vastgesteld mogen initiatiefnemers (denk aan commerciële projectontwikkelaars of groepen inwoners, bijvoorbeeld via energiecoöperaties) die een zonneveld willen plaatsen een plan indienen. Hiervoor lanceert de RES-regio binnenkort een digitaal platform. Hierop staan alle locaties waar projecten mogelijk zijn en de voorwaarden waaraan de plannen moeten voldoen. Bij het indienen van deze plannen is altijd een overeenkomst met de grondeigenaren nodig. De plannen worden door een commissie beoordeeld en regionaal samen met de vijf gemeenten besproken. De plannen die het best voldoen aan de voorwaarden van het programma kunnen uiteindelijk een omgevingsvergunning aanvragen. Die is nodig voordat het zonneveld aangelegd kan worden. Als de plannen daarna verder worden uitgewerkt worden de omwonenden betrokken. 

Wilt u meer weten?  
Meer informatie kunt u vinden op: www.resmiddenholland.nl