Gedeputeerde Staten willen in 2018 extra investeren en de koers die is ingeslagen met het coalitieakkoord Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker vervolgen.
,,In meerdere opzichten gaat het economisch weer goed in Nederland en dit geeft ook de provincie Zuid-Holland mogelijkheid om extra te investeren in de grote lange termijn opgave waar we voor staan. Investeren in een innovatieve en duurzame Zuid-Hollandse economie blijft noodzakelijk, door de extra investeringen kunnen we de uitvoering versnellen”, aldus gedeputeerde Baljeu.
Het college zet zich onverminderd in voor de realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord. Dat zijn: de nieuwe economie, best bereikbare provincie, energievernieuwing, levendige metropool, klimaatadaptieve delta en een schone en veilige leefomgeving. Door een behoedzaam begrotingsbeleid en economische vooruitgang kan de provincie de aankomende jaren extra investeren in Zuid-Holland. In deze begroting investeert de provincie ruim € 65 miljoen.
GS gaan de ontwikkeling van innovatieve bedrijvigheid in 2018 verder stimuleren door verruiming van het budget voor MKB innovatie stimulering Topsectoren en het Smart Manufactering Programma via de Fieldlabs. Het college zet in 2018 extra in op versterking van het life sciences cluster, in het bijzonder via het publiek-private RegMed XB-fonds. In totaal zal in de lopende bestuursperiode circa € 19 miljoen extra worden geïnvesteerd.
Wind- en zonne-energie
GS willen met de partners in de regio’s de regionale energie strategieën omzetten in actieplannen, om de uitvoering verder te versnellen. Om de grote hoeveelheid wind- en zonne-energie die binnen enkele jaren beschikbaar komt beter te kunnen benutten, wordt ook ingezet op het verduurzaming van de productie van energiedragers zoals waterstofcellen. In 2018 wordt de inzet op energietransitie in het openbaar vervoer vervolgt: de eerste vier waterstofbussen gaan in de Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee rijden. In totaal zal in de lopende bestuursperiode circa € 14,5 miljoen extra worden geïnvesteerd.
Het college maakt in 2018 geld vrij voor een impuls in onze OV-concessiegebieden. Het grootste project van de provincie is de Rijnlandroute. Hier wordt in 2018 volop aan verder gewerkt. In 2018 wordt ook de nieuwe aanbesteding voorbereid van de OV-concessie voor de regio Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Doel is om de innovatie in het openbaar vervoer te versnellen, bijvoorbeeld door zero-emissievervoer, een betere ketenmobiliteit en introductie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer-lijnen waarop R-netbussen rijden.
Het Zuid-Hollandse erfgoed draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Het college wil in 2018 met inzet van extra middelen en vele partners verenigd aan de Erfgoedtafels werken aan verschillende beeldbepalende projecten in Zuid-Holland. In het kader van een veilige leefomgeving wordt er komend jaar onder andere verder gewerkt aan versterking van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. De inspanningen richten zich op zowel korte als lange termijn en worden uitgevoerd in samenwerking met de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten.
De financiële ruimte in de begroting 2018 biedt de mogelijkheid om te kijken naar lastenverlichting door de verlaging van de opcenten.
,,We zien positieve ontwikkelingen in de provinciefonds. Een deel hiervan houdt het college voorlopig vrij om in te kunnen spelen op de uitkomsten van de kabinetsformatie. Dit betekent dat er richting 2019 en verder forse ruimte is om samen met Provinciale Staten keuzes te maken voor verdere investeringen in Zuid-Holland om aansluiting te vinden bij het nieuwe regeerakkoord.”
Behandeling in Proviciale Staten
De bovengenoemde ambities worden, waar van toepassing samen met de betrokken partners, nader uitgewerkt en van een nadere (financiële) onderbouwing voorzien. Zo kunnen Provinciale Staten hier uiterlijk bij de voorjaarsnota 2017 een afweging over maken. Meer informatie kunt u terugvinden in de begroting 2018. De begroting wordt op 8 november 2017 door Provinciale Staten behandeld.
Het jaar 2018 is het laatste volledige jaar in de bestuursperiode van de huidige coalitie. “Wij zijn trots op waar Zuid-Holland nu staat. Onze vernieuwingsambities krijgen vorm en onze uitgestoken hand wordt herkend. Tegelijkertijd zijn wij vastberaden om in 2018 nog meer resultaten te boeken. We blijven samen hard werken aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.