Na een bijeenkomst vandaag over de A20 problematiek hebben verschillende partijen uit het bedrijfsleven en de lokale, regionale, provinciale en landelijke politiek minister Schultz van Hagen (Infrastructuur & Milieu) hun hulp  aangeboden om de aanleg van de verbreding van de A20 verder te bespoedigen. Dit door bijvoorbeeld publiek private samenwerking en met innovatie, zoals het nieuwe rijden.
Eerder gaf de minister aan voor een spoedige verbreding te zijn, maar dat alleen te kunnen als er geld vrijkomt bij andere projecten. Bedrijfsleven, overheden,  transport en land- en tuinbouworganisaties hebben waardering voor de inzet van de minister, maar willen dat het onderwerp hoger op de politieke agenda komt en blijft.
Verkeersveiligheid, doorstroming en risicobeheersing
A20 tussen Gouda en Nieuwerkerk is een black spot. Deze weg is momenteel één van de meest onveilige autosnelwegen in de regio Zuid-Holland, specifiek ter hoogte van Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar gaat de weg over van drie naar twee rijbanen. Bovendien zijn de rijbanen smaller dan gemiddeld waardoor eerder werd besloten dat 130 km/uur niet haalbaar was. Op verschillende plekken op dit tracé gebeuren wekelijks ongelukken. De files die daardoor ontstaan hebben gevolgen voor de doorstroming van de gehele regio en leiden regelmatig tot verkeersinfarcten op rijkswegen, provinciale wegen en het lokale wegennet in de omringende gemeenten. De A20 tussen Gouda en Nieuwerkerk aan den IJssel staat al jaren hoog in de jaarlijkse filetop-50 (tweede plaats). Dit betekent ook dat de bereikbaarheid van economisch belangrijke locaties steeds verder onder druk komt te staan.
Schuiven in de planning
Op het ministerie wordt op dit moment de startbeslissing voor de verkenning voor de verbreding A20 voorbereid en naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. Ondanks het feit dat de minister – op verzoek van de Tweede Kamer – een studie naar de verkenning laat uitvoeren, staat de verbreding van dit deel van de A20 nu nog niet eerder op de planning dan 2026-2028. Verkeersanalyses tonen echter aan dat het traject zonder verbreding een structureel knelpunt is en blijft.
Innovatie en samenwerking
De bijeenkomst maakt deel uit van een lobbytraject, dat gemeente Zuidplas samen met de provincie Zuid-Holland en regio Midden-Holland is gestart met als doel de verbreding van de A20 naar voren te halen. Zij krijgen hierbij bijval van TLN, EVO/FENEDEX, LTO, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ANWB, VNO-NCW, Deltalinqs en omliggende gemeenten en bedrijven in de provincie. Kamerleden Salima Belhaj (D66), Erik Smaling (SP), Barbara Visser (VVD) en Duco Hoogland (PvdA) steunen eveneens de wens voor versnelling van de aanpak van de A20 problematiek. Een aanpak in de sfeer van publiek private samenwerking kan hierbij helpen waarvan bekend is dat de minister daarvan een groot voorstander is. Tijdens de bijeenkomst hebben de partijen creatieve en innovatieve invalshoeken besproken, zoals Het Nieuwe Rijden en milieuaspecten om de realisatie van de verbreding te kunnen versnellen. De Zuid-Hollandse partijen willen daar graag een bijdrage aan leveren.