Nederland is koploper innovatie en kennis op het gebied van bodemdaling en waterbeheer. Dit mede dankzij de inzet van gemeenten en bedrijven in het Groene Hart. Het Groene Hart is een circulaire economie en heeft een duurzame arbeidsmarkt. En het Groene Hart komt voor in de top-10 van bekendste recreatiegebieden van Nederland. Dit zijn drie van de zes doelstellingen die Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden en de regio Midden-Holland met elkaar willen bereiken. De komende jaren werken de gemeenten nog intensiever met elkaar samen, net als met andere gemeenten en partners, zoals bedrijven en onderwijsorganisaties.

Basis van deze samenwerking is het Groene Hart bestuursakkoord dat op 19 december 2016 met de provincie Zuid-Holland is ondertekend. Vorige week vierden de burgemeesters dat er weer een stap is gezet in de samenwerking. Verschillende projecten zijn gestart en de provincie Zuid-Holland heeft een subsidie toegezegd.
Samen sterker dan alleen
De gemeenten zien kansen op het gebied van werkgelegenheid en recreatie en hebben uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld bodemdaling. ,,Dit kunnen we in het Groene Hart veel beter samen oppakken dan alleen”, bepleit burgemeester Spies. ,,We maken daarbij goed gebruik van elkaars sterktes. Alleen zo kunnen we successen behalen waar inwoners van profiteren: een sterkere economische positie van het Groene Hart, groei van banen, een betere in- en externe bereikbaarheid, hoe om te gaan met bodemdaling en meer recreatie.”
Om dit te realiseren starten de gemeenten in het Groene Hart met de uitvoering van het bestuursakkoord Groene Hart. Hierin krijgen al deze onderwerpen aandacht en worden bedrijven en maatschappelijke organisaties betrokken bij de uitwerking.
Subsidie provincie Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland zegt haar steun aan de samenwerking toe in de vorm van een subsidie van 1,53 miljoen euro. Met deze bestuurlijke toezegging is het proces van ambtelijke aanvraag bij de Provincie opgestart. Een aantal projecten uit het Bestuursakkoord kan van start op het moment dat deze aanvraag binnen is. Een deel van de projecten loopt reeds.
Samenwerking gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven in het Groene Hart
Projecten die al van start zijn gegaan of binnenkort van start gaan:
1. Kaasacademie: versterken van de kaaseconomie in het Groene Hart, verbeteren van opleidingsmogelijkheden in de kaasbranche en het ontwikkelen van toerisme/recreatie op het thema kaas.
2. Cheesevalley/cheese experience: profilering van een deel van het Groene Hart als Cheese Valley waarbij het thema kaas prominent onder de aandacht wordt gebracht van (internationale) toeristen.
3. Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) ‘Smart Technology’: Bij de MBO opleiding ‘CIV Smart Technology’ wordt er zo veel mogelijk bij en met bedrijven lesgegeven over de automatisering van complexe technische processen, zodat de aansluiting met het bedrijfsleven optimaal wordt gevonden.
4. TopSurf: Onderzoek naar het tegengaan van bodemdaling en de teloorgang van het polderlandschap door het toedienen van een grondverbeteraar in veenweide gebied. De grondverbeteraar wordt vervaardigd uit reststromen (mest, slib en groenafval).
5. Portals van het Groene Hart van Holland: versterken van bekendheid van het Groene Hart als toeristisch – recreatieve bestemming.
6. Waterrecreatie en Erfgoed Hollandsche IJssel: (verdere) ontsluiting van cultuurhistorische elementen, zorg voor goed en veilig vaarwater, voldoende afmeervoorzieningen en verbindingen met en tussen routestructuren moet zorgen voor toename van (dag)recreanten over het water.
7. Aanpak bodemdaling in het Groene Hart ‘Leeromgevingen Stad en Buitengebied’: Kennisprojecten rond bodemdaling rond de stad (historische binnenstad van Gouda als Living Lab) en platteland (minder, slimmer en lichter landbouwtransport in de buitengebieden moet het beheer van infrastructuur vergemakkelijken en de leefbaarheid verhogen).
8. Multi/synchromodaal vervoer: onderzoek naar alternatieve containeroverslaglocaties bij goederenververvoer over water (Gouda, Nieuwerkerk a/d IJssel en Gouderak).
Frontfoto: Groene Hart burgemeesters Schoenmaker, Spies en Molkenboer vieren start uitvoering bestuursakkoord. Fotograaf: Rein Baesjou.