Plastic afval recyclen heeft weinig effect op milieu. Het huidige systeem van plastic-inzameling levert weinig milieuwinst op, concludeert het Centraal Planbureau in een studie die vandaag verschijnt. Het CPB roept daarom de overheid op om niet nog meer kunststof verpakkingen in te zamelen, maar te kijken naar andere oplossingen. Zo meldde de NOS vandaag op basis van gegevens van het CPB.
In bijna heel Nederland worden plastic verpakkingen apart, of in combinatie met blik en drinkpakken, ingezameld. Een deel van het ingezamelde kunststof (vooral flessen) wordt gerecycled tot nieuwe plastic producten. Maar het grootste deel bestaat uit een stroom afval van slechte kwaliteit (pakjes en folies), die niet erg geschikt is voor hergebruik. Een deel daarvan wordt opgeslagen om eventueel gerecycled te worden, of wordt alsnog verbrand, stelt het CPB.


Volgens Cyclus gaat deze conclusie te ver: ,,Het is een feit dat de inzameling van huishoudelijk plasticafval in kwantitatief opzicht zeer succesvol is én dat de keten voor het recyclen van deze kunststoffen nog niet optimaal functioneert. Voor een deel van het ingezamelde materiaal is nog geen goede verwerkingsmethode voor handen en problemen rond zwerfafval en plastic soup zijn met gescheiden inzameling van huishoudelijk kunststof niet direct opgelost”, zo zegt een woordvoerder van Cyclus.
De berichtgeving van de NOS zou volgens Cyclus bij inwoners echter de suggestie kunnen wekken dat kunststofinzameling zinloos is. Cyclus betreurt dit. ,,Het Centraal Planbureau stelt in haar rapport duidelijk dat de uitgevoerde analyse een momentopname is en betrekking heeft op de huidige stand der techniek. Daarbij geldt dat we ons in de overgangsfase van een lineaire naar een circulaire economie bevinden. Er wordt op dit moment volop gewerkt aan technologische vernieuwing enerzijds én betere onderlinge afstemming tussen de verschillende schakels in de keten anderzijds. De huidige toename van de ingezamelde hoeveelheid kunststof laat zien dat inwoners belang hechten aan recycling van kunststoffen en bereid zijn zich daarvoor in te zetten. Dit vormt een belangrijke stimulans om de huidige keten door te ontwikkelen en met alle ketenpartners gezamenlijk in te zetten op een volwaardige circulaire kunststofkringloop…”, aldus de zegsman.
Zie ook het bericht en video van de NOS: nos.nl/plastic-afval-recyclen-heeft-weinig-effect-op-milieu.html