Proef met vuurwerkvrije zone in Gouda gestart!

mainImage
Proef met vuurwerkvrije zone in Gouda gestart!

Column Theo Krins |

Proef met vuurwerkvrije zone in Gouda gestart!

Vandaag van 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur zal in een straal van 250 meter rondom Dierenopvangcentrum Gouda en Ruiterclub Bloemendaal een vuurwerkvrije zone worden ingesteld. Deze vuurwerkvrije zone wordt dit jaar ingesteld bij wijze van proef. Er is hierbij gekozen voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone, waarbij bewoners zelf een belangrijke rol spelen in de handhaving.

In Den Haag zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.

Uit de draagvlakpeiling in de buurt is gebleken dat een ruime meerderheid voorstander is van een vuurwerkvrije zone. 91% van de bewoners in het gebied, die de enquête hebben ingevuld, is voor een vuurwerkvrije zone. Bewoners ontvangen posters, die ze voor hun raam kunnen hangen en het gebied is gemarkeerd met borden. Begin volgend jaar wordt de proef geëvalueerd.

Draagvlak en communicatie
De vuurwerkvrije zone wordt in eerste instantie gefaciliteerd en ondersteund op verzoek van de dierenorganisaties. De jaarwisseling is voor dieren vaak zeer stressvol door het vuurwerk dat wordt afgestoken.

De bewoners uit de directe omgeving zijn een aantal weken geleden geïnformeerd en aan hen is gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. In de brief is duidelijk vermeld dat het hier gaat om een vrijwillige vuurwerkvrije zone en dat de basis hiervoor is dat bewoners eigen verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken. Er zijn 365 huishoudens aangeschreven in het beoogde gebied voor een vuurwerkvrije zone. In totaal hebben 142 mensen de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 39%. Hiervan heeft 91% aangegeven voor een vuurwerkvrije zone te zijn. Daarnaast heeft 28% aangegeven bereid te zijn om mensen hierop aan te spreken en 50% heeft aangegeven dat het afhangt van de situatie.

Grote mond
Bij de Ruiterclub is men door de vrijwillige basis waarop het gebeurd, er nog niet gerust op. Uiteraard zijn ze blij met deze eerste stap, maar omdat de bewoners zelf moeten handhaven is het nog maar de vraag hoeveel effect deze proef gaat hebben. Eerdere ervaring met het aanspreken van jongeren heeft niet het gewenste effect gehad, ze gaven een grote mond en staken zelfs extra vuurwerk af. Voor de ongeveer 35 paarden is het belangrijk dat de overlast afneemt en het liefst helemaal ophoudt. De paarden reageren heftig op knalvuurwerk en kunnen door een paniekerige reactie ernstig letsel oplopen.

Zorginstelling
In het college akkoord hebben D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks aandacht gevraagd voor het invoeren van vuurwerkvrije zones: "We brengen de mogelijkheden van vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond zorginstellingen en plekken waar dieren worden opgevangen, actief onder de aandacht van de bewoners."

Bij de raadsbehandeling in oktober hebben we aangegeven dat we bij de pilot een zorginstelling missen, terwijl deze in zowel het coalitie akkoord als bij een eerdere raadsbehandeling was genoemd. Er is bij de raadsbehandeling in oktober toegezegd na te gaan in hoeverre hier concreet behoefte aan is en dat dan – mits er draagvlak voor is – mee te nemen in de pilot. We hebben er echter niets meer over gehoord en daarom hebben we aan het college inmiddels opheldering gevraagd.

Eerste stap
Ik beschouw deze vuurwerkvrije zones als een eerste stap om ervaring op te doen met het fenomeen vuurwerkvrije zones. Er volg naar aanleiding van deze proef een evaluatie. Ook loopt de Stadspeiling 2018 en een onderzoek onder jongeren. De uitkomsten worden in 2019 met de gemeenteraad besproken en dan zullen er lijnen voor de toekomst worden uitgezet.

Algeheel verbod
In lijn van landelijke ontwikkelingen zou het goed zijn als er vanuit Den-Haag een verbod op particulier vuurwerk komt en er op een of meer locaties in Gouda (bijvoorbeeld op het terrein van GOUDasfalt) dan een georganiseerd vuurwerk komt.

Als we de spade wat dieper in de grond steken zouden we eigenlijk tegen het hele fenomeen vuurwerk moeten zijn. De schrijnende omstandigheden waaronder het vuurwerk wordt geproduceerd (vaak door kinderen) en de enorme gevolgen voor het milieu rechtvaardigen dit “volksfeest” eigenlijk niet….

Ik wens u allemaal een veilige en gezellige jaarwisseling toe en een voorspoedig en duurzaam 2019!

Zie ook www.theokrins.blogspot.nl

Theo Krins is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en werkzaam als manager vermogensadvies bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General.


Foto: Digitaal Dagblad