Wat is jouw grootste ergenis?

mainImage
Wat is jouw grootste ergenis?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ergeren Nederlanders zich het meest in hun eigen buurt aan te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen. Of dit in Gouda ook het geval is, is maar de vraag. Op basis van berichten op social media zou dat in onze gemeente ook het dumpen/bijzetten van afval kunnen zijn.Ruim een kwart (27 procent) van de geënquêteerden gaf vorig jaar aan dat overlast door te hard rijden in de buurt als eerste moet worden aangepakt. De aanpak van hondenpoep wordt door bijna een op de vijf personen (18 procent) als meest urgente vorm van buurtoverlast genoemd. 15 Procent ergert zich het meest aan parkeerproblemen.

Vooral inwoners van minder stedelijke buurten ervaren te hard rijden en hondenpoep als grootste overlast. In meer stedelijke wijken ergeren bewoners zich vaker aan andere vormen van overlast als parkeerproblemen en rommel op straat. Het illegaal dumpen en/of bijzetten van afval valt waarschijnlijk onder de noemer ‘rommel op straat’ en zou in Rijswijk best tot de top 3 kunnen behoren.

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse landelijke enquête waarin Nederlanders van vijftien jaar en ouder worden bevraagd over thema’s als leefbaarheid en overlast in hun buurt. Vorig jaar deden bijna 150.000 Nederlanders mee aan het onderzoek.


Foto: Digitaal Dagblad