Gouds Dagblad | Zo ziet Gouda er in 2030 uit...

Zo ziet Gouda er in 2030 uit...

mainImage

"Gouda ligt goed! Het traject om te komen tot een toekomstvisie voor Gouda in 2030 is klaar. Er is nu een beeld hoe de stad er in 2030 uitziet en waar de gemeente met al haar partners naar toe wil werken", aldus de gemeente bij de presentatie van de plannen woensdag. 

Sociaal gezien profileert Gouda 2030 zich als een stad van tolerantie en ontmoetingen. Naast haar historie komt ook de kennis van bodemdaling erbij als kwaliteit. Gouda wil in 2030 een levendige én betaalbare stad zijn voor jongeren. Als laatste is Gouda een knooppunt met ontwikkelkansen. ‘Gouda ligt goed!’ is daarbij de gedeelde leuze om dit alles mogelijk te maken.

De gemeente heeft de toekomstvisie niet alleen opgesteld; zij heeft daarbij de mening gevraagd van inwoners, scholieren, bedrijven, omliggende gemeenten en andere partners. Dit is gebeurd via een regiegroep, diverse bijeenkomsten, gesprekken en interviews, een debat en een online enquête. “Het college is iedereen die heeft meegedacht zeer dankbaar. Het heeft geleid tot een toekomstvisie met een duidelijke richting”, aldus burgemeester Mirjam Salet. De ambities zijn verwoord in de toekomstvisie, die inmiddels klaar is voor bestuurlijke besluitvorming. Het stuk is een samenspel tussen regiegroep, college en raadsklankbordgroep. Op 10 juli beslist de gemeenteraad over deze visie.

Voortbouwen op Gouda’s sterke punten
De toekomstvisie bouwt voort op de identiteit en kwaliteiten van de gemeente. Gouda onderscheidt zich op dit moment van andere steden met drie sterke punten, die het fundament vormen van de toekomstvisie. Zo heeft Gouda grote historische waarde en cultuur. Het aanbod aan voorzieningen, evenementen en initiatieven vanuit de stad is groot. En als laatste kenmerkt Gouda zich door haar centrale ligging, nabij grote steden en natuur.

Gouda ligt goed!
Als we naar de toekomst kijken, is de overkoepelende ambitie 'Gouda ligt goed'. Deze valt uiteen in vier delen:
1. Gouda 2030, stad van tolerantie en ontmoetingen
Gouda staat in 2030 bekend als een tolerante en inclusieve stad met verbindingen tussen inwoners van verschillende generaties, opvattingen, culturele achtergronden en aandacht voor kwetsbare groepen.

2. Gouda 2030, stad met historie en kennis van bodemdaling
De mooie historische binnenstad - die nog altijd veel toeristen trekt - en de aanpak van en kennis over bodemdaling vormen Gouda’s unique selling points. Gouda is van oudsher een laaggelegen stad op veengrond met een historische kern: beide zitten in het DNA van Gouda. In de toekomst kan Gouda zich op deze twee punten onderscheiden in binnen- en buitenland.  

3. Gouda 2030, levendige en betaalbare stad voor jongeren
Gouda is in 2030 aantrekkelijker voor jongeren door de komst van een hbo, culturele voorzieningen en de aanwezigheid van betaalbare en geschikte woningen.

4. Gouda 2030, knooppunt met ontwikkelkansen
De centrale en perfecte ligging langs spoor, weg en water en de goede bereikbaarheid vanuit de metropolen maken Gouda in 2030 tot dé ontmoetingsplek in de Randstad. Verder zijn in 2030 strategische locaties zoals de Spoorzone en de Goudse Poort verder ontwikkeld en biedt de stad nog meer ruimte aan hoogwaardige bedrijvigheid.

Een visie van en voor de stad
De toekomstvisie voor Gouda in 2030 is een beeld dat richting geeft voor de langere termijn: een stip op de horizon. "Dit is een tijdshorizon die meerdere bestuursperioden overbrugt. Het is niet een visie die langs politieke lijnen tot stand is gekomen, maar vanuit de stad. De insteek was namelijk een visie van en voor de stad. Veel inwoners, ondernemers, scholieren, bestuurders van omliggende gemeenten en andere belangstellenden namen de moeite om hun meningen en suggesties in te brengen. Tegelijk was er een regiegroep met leden die afkomstig zijn uit onder meer het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs, de wetenschap, het veiligheidsdomein, een woningcorporatie en vanuit de provincie, of actief als vrijwilliger of student. Zij hebben het gehele traject begeleid op een inspirerende en constructief-kritische wijze, een werkwijze die het college zeer heeft gewaardeerd en die heeft geleid tot het product dat er nu ligt: een toekomstvisie met een duidelijke richting", aldus de gemeente. 

Presentatie voor de stad
Na de besluitvorming in de gemeenteraad is er een moment ingepland dat de gemeente de toekomstvisie toelicht aan inwoners en andere belangstellenden. Dit is ingepland op 17 september, van 19.30 uur tot 21.30 uur. De mogelijkheid tot aanmelding voor deze bijeenkomst volgt nog, net als informatie over de locatie.

De hele toekomstvisie kun je nalezen op www.gouda.nl/toekomstvisie. Daar staat ook het proces vermeld hoe tot deze visie is gekomen.