Gouds Dagblad | Geen signalen salafistisch onderwijs Gouda

Geen signalen salafistisch onderwijs Gouda

mainImage

"In een recent gesprek met moskee besturen over de kwestie van informeel onderwijs hebben de besturen van de Goudse moskeeën duidelijk aangegeven dat zij niets moeten hebben van antidemocratische en anti-integratieve activiteiten. De besturen hebben tevens aangegeven dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de sociale cohesie in de stad en daarbij graag samenwerken met de gemeente bij het tegengaan van radicalisering en polarisatie. Afgesproken is dat we elkaar direct op de hoogte houden als er concrete signalen zijn van onwenselijke vormen van informeel onderwijs", zo luidt de reactie van het Goudse college op vragen van onder meer de CDA-fractie over de mogelijke aanwezigheid van salafistisch onderwijs van en in de Goudse moskeeën.

"De gemeente blijft sturen op het voorkomen en tegengaan van problematisch gedrag zoals het afwijzen of ondermijnen van de democratische rechtsorde. Hiervoor (en voor andere maatschappelijk relevante thema’s) onderhoudt de gemeente Gouda zowel bestuurlijk als ambtelijk goed contact met onder meer de Goudse islamitische gemeenschap. Op deze wijze tracht de gemeente een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van genoemde ontwikkelingen", aldus het college.

De Goudse CDA-fractie stelde het college van de gemeente Gouda vragen over de berichtgeving van NRC en Nieuwsuur. Beide nieuwsbronnen meldden onlangs dat kinderen op salafistische moskeescholen leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Tevens dat zij leren zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid. Als ook over de berichtgeving in het NRC dat in Gouda ook dergelijke lessen worden gegeven. Zie www.nrc.nl/nieuws/2019/09/10/in-de-koranschool-leren-kinderen-datnederland-niet-hun-land-is.

Raadsleden van het CDA vragen het college tot openheid over de manieren waarop Gouda voorkomt dat ‘kwetsbare en minderjarige’ kinderen in aanraking komen met radicaal gedachtegoed.

Het CDA wilde van het college vernemen of ze de geschetste beelden uit het onderzoek in relatie tot Gouda herkent. Ook wil de partij weten of de Goudse netwerkregisseur ervan op de hoogte was dat leerlingen zouden worden gedoceerd om Nederland de rug toe te keren. Het CDA vraagt zich ook af op welke wijze het college zorgt dat deze vormen van onderwijs in Gouda worden tegengegaan en welke acties daarvoor concreet worden ondernomen. Zo ook wat het college doet om te waarborgen dat democratische rechtsstaat beschermd wordt en specifiek het voorkomen dat kwetsbare en minderjarigen in aanraking komen met radicaal gedachtegoed. En hoe het college ervoor zorgt dat in samenwerking met maatschappelijke en religieuze organisaties dat dergelijke gedachtegoed en onderwijs in Gouda niet toegepast wordt.

Hieronder de uitgebreide reactie van het college van Gouda op vragen van het CDA:

1. Heeft het college kennisgenomen van de berichten van NRC en Nieuwsuur? Herkent het college de geschetste beelden uit het onderzoek in relatie tot Gouda?
Ja, de berichten van NRC en Nieuwsuur zijn bekend bij het college. Omdat NRC niet specifiek benoemt over het welke locaties in Gouda het gaat, kan de gemeente Gouda op dit moment nog geen duiding geven aan de geschetste beelden. Het college heeft nog geen zicht om welke locaties het gaat. Via de geëigende kanalen wordt geprobeerd om hier zicht op te krijgen. Op dit moment heeft het college geen signalen dat er in Gouda onderwezen wordt op een manier die niet strookt met de beginselen van de democratische rechtsstaat. Het college spreekt zich uit tegen elke vorm van problematisch gedrag waarbij mensen worden
belemmerd bij het in de praktijk brengen van hun burgerrechten. Ook spreekt het college zich uit tegen gedrag dat als anti-integratief, anti-democratisch en intolerant tegenover anders denkenden/-gelovigen
wordt gezien.

2. Op welke wijze zorgt het college dat deze vormen van onderwijs in Gouda worden tegengegaan en welke acties worden daarvoor concreet ondernomen? Hoe bevordert het college Gouds burgerschap waarbij samenleven in Gouda bevorderd wordt?
De wet biedt ruimte aan informeel onderwijs in Nederland. Daar waar problematisch gedrag wordt geconstateerd hanteren we de stappen zoals genoemd bij beantwoording vragen 4 en 5.

3. Was deze informatie bekend bij de netwerkregisseur radicalisering? Indien ja welke acties zijn vooraf ondernomen om dit tegen te gaan?
Zie antwoord op vraag 1. Omdat niet duidelijk is over welke locaties het gaat, kan hier geen antwoord op worden gegeven.

4. Wat doet het college om te waarborgen dat democratische rechtsstaat beschermd wordt en specifiek het voorkomen dat kwetsbare en minderjarigen in aanraking komen met
radicaal gedachtegoed?
5. Hoe zorgt het college dat in samenwerking met maatschappelijke en religieuze organisaties gezorgd wordt dat dergelijke gedachtegoed en onderwijs in Gouda niet toegepast.
Antwoord op vragen 4 en 5.
De gemeente blijft sturen op het voorkomen en tegengaan van problematisch gedrag zoals het afwijzen of ondermijnen van de democratische rechtsorde. Hiervoor (en voor andere maatschappelijk relevante thema’s) onderhoudt de gemeente Gouda zowel bestuurlijk als ambtelijk goed contact met onder meer de Goudse islamitische gemeenschap. Op deze wijze tracht de gemeente een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van genoemde ontwikkelingen.

De gemeente hanteert hierbij als uitgangspunt voor haar handelen de ‘driesporenaanpak’. Deze bestaat uit:
1) interactie en dialoog: dit spoor richt zich op een actieve dialoog met lokale gemeenschappen wat moet resulteren in meer wederzijds inzicht in welke gedragingen en uitingen problematisch zijn;
2) aanspreken en confronteren: dit spoor wordt gevolgd bij incidenten of sterke vermoedens of signalen van problematische gedragingen. Een belangrijk aspect hiervan is de mogelijkheid om gericht en direct personen of instellingen aan te spreken en zo nodig te confronteren met - signalen van - problematische gedragingen.
3) verstoren en handhaven: dit derde spoor omvat maatregelen die gericht zijn op het beteugelen van handhaafbare gedragingen, zoals het niet aan vergunningen of gemaakte afspraken houden, uitingen van haat, geweld en ondermijning van de democratische rechtsstaat.

Verder zijn volgens in de ‘Uitvoeringsagenda SamenLeven 2019’, die in juli 2019 aan de raad is gezonden, diverse activiteiten benoemd die gericht zijn op het bevorderen van diversiteit, inclusie en burgerschap. Zo doet Gouda mee aan de landelijke Week van Respect (4-10 november), worden met partijen in de stad debatten en dialogen georganiseerd over tolerantie en inclusie, en zijn er diverse gastlessen op basisscholen over burgerschap en antidiscriminatie, aldus het Goudse college.