Financieel lastige tijd, maar Gouda blijft investeren

9 October 2020, 10:01 uur
Lokaal
mainImage
Gemeente Gouda

Het college van de gemeente Gouda houdt vast aan de koers die zij heeft ingezet om te investeren in een aantrekkelijke en leefbare stad. Zij heeft daarin scherpe keuzes moeten maken om de sterk stijgende kosten voor de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning op te vangen. Ook de coronacrisis heeft impact op de begroting. Het college zet een deel van de algemene reserve in om de gevolgen van het coronavirus te dekken en ontvangt hiervoor geld van het Rijk. Zo is duidelijk geworden bij de presentatie van de begroting van 2021 door het college van B en W. Met de begroting geeft de gemeente inzicht in haar inkomsten en uitgaven.

Samenwerken en investeren voor Gouda
Het college heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de stad en de samenleving en kiest ervoor om ook in 2021 te blijven investeren in de prioriteiten voor de stad zoals afgesproken in het Coalitieakkoord ‘Nieuwe energie'. Hieronder een aantal hoofdlijnen.

Gouda investeert ook in 2021 in meer groen en water in de stad met het oog op de klimaatveranderingen. Daarnaast zet zij verdere stappen op het gebied van de energietransitie.
Samen met het bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten in de regio Midden-Holland zet de gemeente via Campus Gouda in op groei en innovatie.

Voldoende woningen voor elke doelgroep, dat is een van de speerpunten. Daarom is er geld beschikbaar voor een verdere versnelling van de woningbouw.

Een belangrijk doel is het versterken van de sociaal-maatschappelijke samenhang in de stad. Gouda investeert in leefbare buurten en veilige wijken, waarbij dit jaar extra wordt ingezet op de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Woonlasten omlaag
In 2021 dalen de woonlasten gemiddeld met 0,2% voor woningeigenaren en met 2,3% voor huurders. Woonlasten zijn opgebouwd uit OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. De OZB stijgt in 2021 met 13,5% naar het landelijke gemiddelde, de afvalstoffenheffing stijgt licht met 1,3% en de rioolheffing daalt voor het eerste sinds 2012 met 6,4%.

Claim Rijk
Gouda heeft te maken met sterk stijgende kosten voor jeugdzorg en maatschappelijk ondersteuning. Dit is een landelijk probleem. Om tot een passende begroting te komen heeft het college in overleg met de gemeenteraad scherpe keuzes moeten maken. Daarnaast dient de stad een claim in bij het Rijk van 24,6 miljoen euro. Wethouder Bunnik van Financiën: “Belangrijk uitgangspunt is dat de leefbaarheid van de stad niet in gevaar wordt gebracht en dat Gouda goede zorg en ondersteuning blijft bieden aan inwoners en organisaties. Dat betekent bijvoorbeeld dat we binnen het sociaal domein juist nu moeten investeren in extra maatregelen, die er op de langere termijn voor zorgen dat we weer in de pas kunnen lopen. Ook is er vanuit het Rijk extra geld nodig om de stijgende kosten op te vangen. Samen met de omliggende gemeenten en de VNG blijven wij hier bij het Rijk op aandringen.”

Gevolgen coronavirus
Ook de coronacrisis heeft zijn weerslag op de financiële situatie van de gemeente. Aan de ene kant wordt er meer geld uitgegeven, bijvoorbeeld aan extra uitkeringen en steunmaatregelen. Aan de andere kant krijgt de gemeente minder geld binnen zoals belastingen of parkeergeld. De gemeente ontvangt hiervoor geld van het Rijk en zet een deel van de algemene reserve in om de gevolgen van de crisis te dekken.

De begroting 2021 wordt behandeld in de raadsvergadering van 11 november.

Bekijk de volledige begroting op www.gouda.nl/begroting2021