PvdA-fractie komt op voor de werkgroep Gouda Reeuwijk A12

1 February 2023, 12:48 uur
Lokaal
mainImage
Google Maps

Al veertig jaar protesteren inwoners van Gouda en Reeuwijk tegen de overlast die veroorzaakt wordt door rijksweg de A12. De toenemende geluidsoverlast heeft aan deze protesten een nieuwe impuls gegeven. Voor de PvdA Gouda reden om vragen te stellen aan het college van B en W van Gouda. Op verzoek van raadslid Max de Groot heeft de PvdA dit ook gedaan bij Provinciale Staten Zuid-Holland. Statenlid Willem Minderhout PvdA en statenlid Robert Klumpes van GroenLinks hebben zich nu ook ingezet om iets aan de problemen te doen.
 
De ‘Werkgroep A12’, bewoners van de noordelijke rand van Gouda en Bodegraven/Reeuwijk, overhandigden op 18 januari ‘23 een petitie tegen de geluids- en fijnstofoverlast die zij ervaren aan het college en de raad van Gouda. De petitie werd door 1757 mensen ondertekend, die overlast ondervinden van de A12.

De werkgroep eist het opknappen en liefst verhogen en verlengen van de in slechte staat verkerende geluidsschermen langs de A12; gebruik van geluidsram asfalt en verlaging van de maximum snelheid ter plaatse.  De A12 is een rijksweg en valt daarmee onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat onderkent de problemen, maar lijkt niets aan de staat en de omvang van de geluidsschermen te willen doen. De geluidsoverlast zal volgens Rijkswaterstaat door gebruik van geluidsarm asfalt afnemen. Onderhoud van de weg is echter uitgesteld tot 2024.
 
De PvdA heeft de volgende vragen aan het college van B en W van Gouda gesteld:
 
Naar aanleiding van de door de Werkgroep A12 aangeboden petitie (ondertekend door ruim 1700 burgers) en de daarin aangegeven problematiek hebben wij de volgende vragen:
 
Herkent het college de door de werkgroep beschreven problematiek?
Is het juist dat er in het bestaande geluidsscherm gaten zijn ontstaan?
Als dit het geval is, wat kan het college doen om ervoor te zorgen dat de betreffende gaten zo spoedig mogelijk gedicht worden?
Is het college het met ons eens dat het doortrekken  en verhogen van het bestaande geluidsscherm een verstandige maatregel is om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken?
Is het college het met de werkgroep A12 eens dat geluidsarm asfalt en een eventuele lagere maximum snelheid een bijdrage kunnen leveren aan de door de werkgroep gesignaleerde problemen
Als het college het met bovenstaande eens is, welke acties kan het college dan ondernemen om hier iets aan te doen?
Ziet het college mogelijkheden om aangaande deze problematiek samen te werken met de gemeente Reeuwijk Bodegraven en daartoe gezamenlijk in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat om de door de werkgroep gesignaleerde problemen op te lossen.
Ziet het college mogelijkheden om over deze problematiek ook in gesprek te gaan met de provincie?
 
Gedeputeerde Staten
 
PvdA stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:
Bent u op de hoogte van de overlast die de A12 in de noordelijke rand van Gouda en Bodegraven/Reeuwijk veroorzaakt?
Bent u bereid de gemeente Gouda bij te staan in haar overleg met Rijkswaterstaat om deze overlast te verminderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen kunnen we van uw kant verwachten?