Rekenkamer: kwetsbare burger dupe van incassopraktijk Rijk

23 March 2023, 19:16 uur
Landelijk
mainImage
ANP

Mensen met problematische schulden die geld moeten terugbetalen aan de rijksoverheid, komen verder in de knel omdat er bij een aflossingsregeling niet voldoende rekening wordt gehouden met het bestaansminimum. Het incassobeleid van bijvoorbeeld de Belastingdienst is er weliswaar op gericht dat burgers genoeg geld moeten overhouden om van te kunnen leven, maar in de praktijk is dat lang niet altijd het geval. Dat stelt de Algemene Rekenkamer vast in een rapport over betalingsregelingen met burgers.

Voor kwetsbare burgers is een betalingsregeling op maat mogelijk, maar de drie grootste schuldeisers van de rijksoverheid schieten tekort met deze regelingen en dat vindt de Rekenkamer "zorgelijk". Naast de Belastingdienst zijn dat het CJIB, dat onder meer verkeersboetes int, en het Centraal Administratie Kantoor (CAK), dat financiële regelingen in de zorg uitvoert. Het gaat zowel bij de Belastingdienst als bij het CJIB om 20.000 burgers die een regeling op maat afspreken.

Naast te weinig aandacht voor het dagelijkse leefgeld, toont het onderzoek aan dat niet duidelijk is wat precies mogelijk is voor een terugbetalingsregeling. Die kan bijvoorbeeld over een veel langere periode worden uitgesmeerd dan vaak intern bij de organisaties bekend is. "Een gemiste kans", stelt de Rekenkamer, ook omdat het door de te strakke regelingen minder lukt voor de betrokkenen om het geld tijdig terug te betalen. Bij het CJIB wordt bij bijna de helft van de afspraken op maat niet op tijd afgelost en bij de Belastingdienst is dat bij ruim één op de drie gevallen.

Het gaat wel goed bij de standaard betalingsregelingen, stelt de Rekenkamer vast. De communicatie daarover is duidelijk en het leidt ertoe dat het merendeel van de schuld wordt ingelost. Dat is belangrijk volgens de Rekenkamer omdat het om grote aantallen burgers gaat: per jaar gemiddeld 165.000 mensen die een standaardregeling bij de Belastingdienst hebben en ruim 122.000 mensen bij het CJIB. Daardoor wordt 71 procent van de gevallen de schuld afgelost, waardoor miljoenen euro's naar de schatkist vloeien.


Door: ANP