Gouds Dagblad | Oppositie legt bom in Goudse gemeenteraad!

Oppositie legt bom in Goudse gemeenteraad!

mainImage

Column Theo Krins |

Oppositie legt bom in Goudse gemeenteraad!

Woensdagavond 15 oktober stond de Turfmarktkerk op de raadsagenda. Officieel zou het gaan over het onderzoeksrapport van Lengkeek. Dit bureau heeft onderzocht in hoeverre de sloopkosten van € 532.000,- terecht zijn gemaakt.

Suggestief betoog
De oppositie koos ervoor om met één woordvoerder namens de zeven oppositiepartijen een betoog in de raad neer te zetten. Daardoor ontstond er direct een sfeer van polarisatie tussen oppositie en coalitie. Daarbij was het betoog erg suggestief doordat feiten gevolgd werden door onterechte conclusies. Onafhankelijk van elkaar besloten D66, ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en CDA niet in dat frame te stappen en reageerden daarom niet op de debatpunten. De oppositie zag haar opzet mislukken en er werd meermalen (op verzoek van de SGP...) geschorst. Op een gegeven moment werd zelfs de burgemeester namens de oppositie opgeroepen om naar de raad te komen om te bemiddelen, maar dat gebeurde niet, aangezien ze niet in Gouda was en het ook niet in de vergaderorde past. Toen de coalitie partijen vervolgens hun bijdrage leverden over het rapport van Lengkeek probeerden de oppositie nog enkele keren om de coalitie partijen uit de tent te lokken, maar ook deze opzet mislukte. 

Overval techniek
Resultaat van dit alles was dat de oppositie grote woorden sprak en aangaf zich geschoffeerd te voelen. Het was inderdaad bepaald geen verheffende avond, maar ik vind dat de oppositie vooral bij zichzelf te rade moet gaan.

In de eerste plaats zou het hen hebben gesierd als ze vooraf de debatonderwerpen hadden gedeeld en dan ook in minder suggestieve bewoordingen. Het vooraf delen van debat onderwerpen is gebruikelijk en biedt partijen de mogelijkheid om zich voor te bereiden. Nu werd ervoor gekozen om vol op het orgel te gaan en een soort overvaltechniek toe te passen en dan ook nog eens heel massief met één geluid in veroordelende en suggestieve bewoordingen.

Toen duidelijk was dat een debat volgens de lijnen van de oppositiepartijen was mislukt, probeerden ze nog wel draagvlak te krijgen voor een raadsenquete* (vergelijkbaar met een parlementaire enquete). Die steun kwam er (nog?) niet vanuit de coalitiepartijen omdat we midden in het proces zitten en er ook andere instrumenten nog ter beschikking staan. Dit middel moet je pas willen inzetten als een proces is afgerond.

Conclusie over deze avond is dat er nu alleen maar verliezers zijn en dat we als raad een slecht visitekaartje hebben afgegeven. Het was een avond om snel te vergeten.
 
*Een raadsenquête is vergelijkbaar met een parlementaire enquête alleen dan op lokaal niveau. Een raadsenquête kan alleen worden ingesteld als een meerderheid binnen de gemeenteraad dat wil. Voor een raadsenquête wordt een commissie benoemd, deze commissie doet onderzoek naar het door het college van B&W gevoerde bestuur over een bepaald onderwerp. De enquêtecommissie kan openbare verhoren houden, de verhoren - die onder ede plaatsvinden - hoeven echter niet per se openbaar te zijn. Een raadsenquête wordt binnen gemeenten gezien als het sluitstuk van de controlerende rol van de raad, dit instrument wordt pas in laatste instantie ingezet.

Theo Krins
Theo Krins is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en werkzaam als manager vermogensadvies bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General.

Zie ook www.theokrins.blogspot.nl 


Bijdrage ChristenUnie
Voor de volledigheid volgt hieronder de bijdrage van ChristenUnie aan het debat:

"Voorzitter vanavond staat het onderwerp Turfmarktkerk op de agenda. In reactie op de inbreng van gezamenlijke oppositie partijen wil ik als eerste opmerken dat dit dossier onder de rechter is en de ChristenUnie daarom terughoudend is om op de debatpunten in te gaan, zeker als deze vanuit een soms tendentieuze bijdrage voortkomen. Vandaar dat wij niet op de 5 debat punten van de oppositie zijn ingegaan. 

Het bevreemdt me ook dat de oppositie op een gegeven moment reeds conclusies trekt, terwijl de andere partijen nog geen inbreng hebben gehad. Hiermee heeft de oppositie zich niet gehouden aan de bestaande vergaderorde om eerst alle partijen aan het woord te laten komen.

We hebben het over dossier dat een aantal betrokkenen in de stad, in het bijzonder natuurlijk de eigenaar, de media, het college en ons als raadsleden, al geruime tijd bezighoudt en al vele pagina’s aan dossiers heeft opgeleverd. Deze week ontvingen we van de eigenaar zelfs nog een dossier van ruim 180 pagina’s.

Nadat de raad na de zomer van 2018 een voorbereidingsbesluit heeft genomen stapelde de ontwikkelingen rond de kerk zich in hoog tempo op. De constructie van de kerk was in korte tijd in dermate slecht geworden en de door de eigenaar genomen maatregelen bleken ontoereikend voor de vereiste veiligheid, zodat bestuursdwang is toegepast. 

Vervolgens is de sloop van de kerk met grote zorgvuldigheid in gang gezet, wat flinke kosten met zich heeft meegebracht. De eigenaar houdt vol dat het voor een veel lager bedrag, voor maar 10% van het bedrag dat nu is betaald, mogelijk was geweest.

Het zeer gerenommeerde bedrijf Lengkeek heeft vervolgens de sloopkosten beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de door de gemeente opgevoerde kosten € 80.000 hoger zijn dan zij als redelijk en noodzakelijk aan te merken kosten beschouwen. De offerte van de eigenaar beschouwen zij als niet reëel. 

Het college neemt de genoemde kosten van 80.000,- voor eigen rekening en gaat nu een bedrag van ruim € 450.000,- verhalen op de eigenaar. We begrijpen uiteraard dat voor de eigenaar - ondanks de aanpassing van het bedrag - dit nog altijd een buitengewoon hoog bedrag is, maar zolang dit dossier onder de rechter is zal het college het bedrag niet invorderen. Dat vinden wij voor nu een goed uitgangspunt.

Wij wachten de rechterlijke uitspraak af inzake het lopende beroep tegen het bestuursdwangbesluit en zullen ons - afhankelijk van de uitspraak van de rechter -  na die uitspraak bezinnen welke vervolgstappen dan nodig zijn."