Op weg naar een vuurwerkverbod in Gouda?

24 October 2018, 20:16 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Column Theo Krins |

Op weg naar een vuurwerkverbod in Gouda?

Al jaren wordt er in Nederland discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van vuurwerk door particulieren.Vuurwerkvrije zones
Het meest gehoorde argument hiervoor is de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast.

In het college akkoord hebben we daarom een pleidooi gevoerd voor het invoeren van vuurwerkvrijer zones: ,,We brengen de mogelijkheden van vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond zorginstellingen en plekken waar dieren worden opgevangen, actief onder de aandacht van de bewoners."

Milieu
De vraag is alleen of overlast het enige is wat van belang is. Ik vraag me af hoeveel mensen zich realiseren hoe ontzettend slecht voor het milieu het is, als tijdens oud en nieuw in Nederland al dat vuurwerk de lucht in gaat. Ooit las ik ergens dat 1 nacht vuurwerk voor wat betreft milieuvervuiling gelijk staat aan 3 maanden file rijden in de spits...

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt niet vaak genoemd. Het afsteken van vuurwerk vervuilt echter de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof 40x (!!) zo hoog als normaal. Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten.

Raadsbijeenkomst
In de raad van 13 december 2017 is een motie betreffende vuurwerkvrije zones door de raad unaniem aangenomen. Door het college is toegezegd is om voor de zomer 2018 een verkennende raadsbijeenkomst over dit onderwerp te organiseren. Op 4 juni 2018 is vervolgens in de raad gesproken over mogelijkheden tot het beperken van schade door (knal-)vuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling. Experts en ervaringsdeskundigen waren uitgenodigd om hun ervaringen en kennis te delen. Burgemeester Broertjes van Hilversum vertelde onder meer over de succesvolle effecten in Hilversum als gevolg van de beslissing om het centrum tot vuurwerkvrije zone te verklaren en het organiseren van georganiseerd vuurwerk.

Bewoners enquête
De bespreking leidde tot de toezegging van de portefeuillehouder, burgemeester Milo Schoenmaker, om bij inwoners de mogelijkheden voor en de behoeften aan ‘vuurwerkvrije zones’ te onderzoeken en een stadsbrede vuurwerkshow.

In Plaswijck en Gouda Noord is een bewonersenquête gehouden onder 2.700 bewoners en is de mening gevraagd over een vuurwerkverbod. Er zijn 940 reacties ontvangen, dat is een retour percentage van ca. 33%. Uit de enquête blijkt dat een meerderheid voor een vuurwerkverbod is. Uit het onderzoek bleek ook dat er veel draagvlak (40%) is voor een stadsbrede vuurwerkshow.Eerste stap in Gouda
Gelet op de ambitie in het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2018 - 2022, de bewonersenquête van de Stichting Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck, en datgene wat besproken is tijdens de raadssessie op 4 juni 2018, is het college van plan om, bij wijze van proef, rond een tweetal locaties ervaring op te doen met vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018 - 2019.
Het gaat hierbij om de omgeving met een afstand tot 250 meter rond ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ en ‘Kinderboerderij De Goudse Hofsteden’.

De ChristenUnie is blij met deze eerste concrete stap, maar wil dat ook onderzocht wordt of er draagvlak is voor een vuurwerkvrije zone rond een zorginstelling. Het college heeft toegezegd dit nader te onderzoeken en dat bij belangstelling mee te nemen in de pilot.

Algeheel vuurwerkverbod
Ook hebben wij gevraagd na te gaan in hoeverre het in de toekomst mogelijk is om - net zoals in Rotterdam - over te gaan tot een algeheel vuurwerkverbod, waarbij er enkele gebieden worden aangewezen waar wel vuurwerk mag worden afgestoken. Deze maatregel zou dan met een centraal georganiseerde vuurwerkshow kunnen worden gecombineerd. Het college zal dit volgend nader onderzoeken.

De komende jaren zal blijken in hoeverre het haalbaar is om particulier geheel of gedeeltelijk te gaan verbieden. Voor een deel van de (Goudse) bevolking rust hier een soort taboe op, het wordt beschouwd als een volksfeest waar je vanaf moet blijven.

De realiteit (veiligheid en milieu) moet ons echter kritisch maken.
Zie ook www.theokrins.blogspot.nl

Theo Krins is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en werkzaam als manager vermogensadvies bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General.