Gouds Dagblad | IJskoude douche voor Goudse ondernemer

IJskoude douche voor Goudse ondernemer

mainImage

Column Theo Krins |

IJskoude douche voor Goudse ondernemer 

Al enige tijd is IJssalon David's Gelato op de Markt bezig om een ijshoorn aan de gevel te mogen hangen. Ondanks diverse mailverzoeken en ontwerpen heeft hij geen toestemming gehad. De ondernemer is teleurgesteld in de opstelling van de gemeente Gouda. Hij mist pro-actief meedenken en het voeren van een dialoog door de ODMH en het college om tot een goede oplossing te komen.

Tijd voor actie en daarom heb ik namens de ChristenUnie in oktober vragen gesteld aan het college, temeer daar er vaker onvrede heerst bij ondernemers over regels en procedures. Deze week zijn de vragen door het college beantwoord en daarbij komen een aantal interessante zaken aan de orde...! 

Passende oplossing
In hoeverre herkent het college zich in het beeld dat er tot nu toe vooral is aangegeven wat niet mag, maar er geen inzet vanuit de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) is geweest om tot een passende oplossing te komen? 

Antwoord college: "Het college herkent zich niet in dit beeld. Er is ambtelijk zeer zorgvuldig gekeken welke mogelijkheden er m.b.t. de - overigens zeer grote - ijshoorn eventueel wel waren. Dat geldt ook voor de andere, inmiddels vergunde, onderdelen van de aanvraag. Mede gelet op de omvang van de ijshoorn en combinatie met andere reclame-uitingen bleek dit niet mogelijk binnen de mogelijkheden van het door de raad vastgestelde welstandsbeleid. Wel is nog gesuggereerd deze ijshoorn als uitstalling te hanteren binnen de daarvoor geldende regels. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft zich er eveneens twee maal over gebogen, maar was uiteindelijk niet akkoord met de voorgestelde ijshoorn."

Proactief
In hoeverre is het college bereid om via ODMH proactief in overleg met Davids Gelato te gaan om tot een passende oplossing te komen, nadat er nu diverse pogingen door de ondernemer zijn gedaan om tot een aanvaardbaar voorstel te komen? Graag bij een oplossing ook rekening houden met de uitingen die tot nu toe zijn toegestaan.

Antwoord college: "Wij zien zoals hierboven toegelicht geen mogelijkheid binnen het vigerende welstandsbeleid om de voorgestelde grote ijshoorn – in combinatie met de overige reclame-uitingen - te vergunnen op de monumentale gevel van dit pand. In geval Davids Gelato met een aangepast voorstel komt zullen de gemeente en namens de gemeente de ODMH uiteraard meedenken. De ODMH heeft overigens inmiddels ook contact gezocht met de uitbater van La Venezia over zijn reclame- uiting (ijshoorn) en de overige constateringen. Bedoelde reclame-uiting betreft een illegale uiting waarop (preventief) gehandhaafd zal worden om te voorkomen dat de ijshoorn in het nieuwe seizoen (vanaf maart komend jaar) weer teruggehangen zal worden.

Naar aanleiding van deze antwoorden heb ik opnieuw contact gezocht met de ondernemer en die geeft aan dat hij zich niet herkent in deze beantwoording. Hij heeft tot nu toe juist die afstemming gemist om tot een passende oplossing toe komen. Zo heeft hij bij het college alleen te horen gekregen dat de ijshoorn niet past bij de uitstraling op de Markt. Geen dialoog, geen poging om tot een passende oplossing te komen.

Ingewikkeld beleid
In hoeverre herkent het college zich in het beeld dat het voor ondernemers ingewikkeld is om te kunnen achterhalen met welke regels ze te maken krijgen bij specifieke (vergunning)verzoeken. Waar is in dit specifieke geval de relevante informatie voor de ondernemer van Davids Gelato te vinden? 

Antwoord college: "Het college kan zich voorstellen dat het proces rondom het aanvragen van een omgevingsvergunning best lastig kan zijn, temeer daar meerdere elementen gelijktijdig van toepassing kunnen zijn in de praktijk (welstand, reclames, bouw, beschermd stadsgezicht, monument, etc). Het gemeentelijk omgevingsloket probeert om deze reden zo goed mogelijk ondersteuning te bieden. Daarnaast kunnen bewoners en ondernemers op de gemeentelijke website www.gouda.nl veel gestelde vragen over het welstandsbeleid terugvinden. Deze vragenlijst wordt overigens de komende periode verder uitgebreid, mede op basis van praktijkervaringen van ondernemers. Ook vanuit het centrummanagement en Economische Zaken (o.a. programmamanager binnenstad, accounthouder bedrijven) wordt ondersteuning geboden aan ondernemers bij vragen over o.a. regelgeving."

Ronde tafel gesprek
In hoeverre is het college bereid om met ondernemers die de laatste twee jaar te maken hebben gehad met vergunningaanvragen, via een evaluatie, na te gaan in hoeverre de huidige procedures en vindbaarheid van regels te verbeteren zijn?

Antwoord college: "De ervaringen van ondernemers zullen worden meegenomen bij de actualisatie van het welstandsbeleid. Ook de signalen die Economische Zaken opvangt van ondernemers zullen worden meegenomen. De ODMH heeft inmiddels initiatief genomen om in aanvulling op de reguliere klanttevredenheidsmonitoring een ronde tafel gesprek met enkele ondernemers uit haar werkgebied te organiseren, om te spreken over mogelijkheden tot verdere verbetering van de dienstverlening."

Het is een goede zaak dat er nu goed geluisterd gaat worden naar de ondernemers met betrekking tot huidige procedures en vindbaarheid van regels. Hopelijk gaat dit leiden tot een meer klantvriendelijke werkwijze.

Centrummanager
In de praktijk blijkt de centrummanager een belangrijke rol te (kunnen) vervullen bij situaties als deze. Wat is de stand van zaken rond de benoeming van een nieuwe centrummanager?

Antwoord college: "De SOG en de gemeente hebben afgelopen jaar een profieltekst opgesteld voor de werving van een nieuwe centrummanager. Daaropvolgend is de werving gestart. De voorkeurskandidaat bleek financieel niet haalbaar te zijn, helaas. De SOG en de gemeente zijn momenteel in gesprek over het vervolgtraject. Daarbij wordt bezien of een nieuw wervingstraject wordt gestart, of dat het centrummanagement op een alternatieve wijze kan worden ingevuld."

Wat de ChristenUnie betreft is het belangrijk dat er weer een nieuwe centrummanager komt. Een 'oliemannetje' is cruciaal voor de ondernemers en bezoekers en voor het (positief) op de kaart zetten van onze stad. Juist nu we streven naar meer kwaliteit in de stad is invulling van deze functie helemaal belangrijk!

Beter en sneller
In hoeverre is het college bereid – liefst op basis van input uit evaluaties – om naar een vereenvoudigde aanpak te gaan voor de diverse soorten vergunningaanvragen inclusief een eenduidige communicatie en structurele beschikbaarheid van begeleiding vanuit de gemeente? 

Antwoord college: "Het college streeft naar een zo beperkt mogelijke regeldruk, maar ook naar waarborging van het cultuurhistorische aanzien van de Goudse binnenstad (behoud karakter van het Beschermd Stadsgezicht). Het jaar 2020 staat overigens in het teken van de herinrichting van het vergunningentraject in het kader van de Omgevingswet. Voordat de wet in werking treedt moet het nieuwe proces er goed staan. Hierin nemen we mee hoe het procesmatig beter en sneller kan voor de initiatiefnemer, maar ook kijken we scherp naar regeldruk in het spoor van het omgevingsplan en maken we het zo inzichtelijk en transparant mogelijk door aan te sluiten op het digitaal stelsel."

Deze toezegging is belangrijk! We zullen de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen. We moeten niet vergeten dat we in Gouda zuinig moeten zijn op onze ondernemers en we moeten hen niet opzadelen met onnodig ingewikkelde regels en procedures.

Zie ook www.theokrins.blogspot.nl 

Theo Krins is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en werkzaam als manager vermogensadvies bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General.