Gouds Dagblad | Gouda Positief slaat de plank mis!

Gouda Positief slaat de plank mis!

mainImage

Column Theo Krins |

Gouda Positief slaat de plank mis!

 
In het pand van de gemeente aan de Lekkenburg 1 was de bibliotheek Bloemendaal gevestigd. Doordat de Chocoladefabriek met een centrale bibliotheek in 2014 haar deuren opende, kwam het pand aan de Lekkenburg leeg te staan. De jaren daarna was er geen animo voor aankoop van het pand. Kwadraad diende in april 2017 een planvoorstel in voor een buurtservicecentrum in het pand. Dit plan sloot goed aan bij het Collegeakkoord “Gouda daagt uit 2014-2018” om in Gouda Noord een multifunctioneel buurtservicecentrum te openen dat de samenwerking tussen sociaal team, maatschappelijke instellingen en inwoners in de wijk stimuleert. Voor de zomer van 2018 werd duidelijk dat het beschikbaar gestelde investeringskrediet niet volstaat om de verbouwing te financieren. De raad is nu gevraagd om extra krediet beschikbaar te stellen, waarmee dan ook het pand verduurzaamd wordt.
 
 
Enthousiast
De ChristenUnie is – net als de meeste fracties – enthousiast over dit plan. Het concept van het buurtservicecentrum is namelijk ingegeven vanuit een visie op de samenleving die oog heeft voor buurten, sociale cohesie en bestrijding eenzaamheid. Zeker nu mensen langer thuis wonen (ouderen , psychisch kwetsbaren) is dat van belang en bevordert het de leefbaarheid in de wijk. Mensen worden geactiveerd en er is een mogelijkheid laagdrempelig ondersteuning te vragen.

Tegelijk is het concept ook gericht op eigen verantwoordelijkheid: de inwoners moeten zelf in actie komen om activiteiten te organiseren. Omdat mogelijk te maken komt er een buurtservicecentrum (BSC).

 
Beroerde antwoorden
Gouda Positief (GoPo) koos voor een buitengewoon kritische inbreng, die opvallend is, aangezien ze tijdens het besluit om te komen tot dit BSC zelf deel uitmaakte van de coalitie. Het college moest het ontgelden omdat ze volgens GoPo “beroerde antwoorden” had gegeven, maar volgens mij was er meer sprake van een beroerde voorstelling van zaken door deze partij.

Effect
Zo wilde ze weten hoe het rendement van zo’n centrum nu wordt gemeten om zo de noodzaak van het BSC aan te tonen. Ze suggereren daarmee dat er sprake zou van een nieuwe vorm van zorg die wellicht niet nodig is.

De partij gaat er aan voorbij dat er sprake is van het bij elkaar zetten van diverse (bestaande!) functies met betrekking tot preventie en zorg. Door die samenvoeging komt er meer verbinding tussen professionals en wijkwerk; men ziet meer wat er nodig is (preventie) en welke ondersteuning het best passend is (vrijwillig of professioneel). Er wordt dus een “+” toegevoegd aan bestaand goed functionerende voorzieningen!
Maatschappelijk rendement 
 
GoPo vraagt om een businessmodel benadering die niet past bij een dergelijk concept en overigens in heel Nederland niet aan de orde is bij buurtservicecentra. Er is namelijk niet exact te kwantificeren of een investering in BSC leidt tot minder zorg. Wel zie je dat een wezenlijke schakel zijn voor de leefbaarheid in de wijk en daarmee in een basisbehoefte voorziet.


Omvang
Gouda Positief vraagt zich af of de omvang van het BSC wel nodig is, want de omvang wordt groter dan de Buurtstee, waar nu een deel van de activiteiten plaatsvindt. Opnieuw slaat de partij de plank mis. 
Het gaat om een samengaan van bestaande locaties: Buurtstee, Kinderbibliotheek (in Plaswijkschool) Sociaal Team (Buchnerweg) en centrum voor Jeugd en Gezin (Thorbeckelaan). Alles opgeteld komt er niet meer m2 in gebruik, maar is er wel sprake van meerwaarde door onderlinge samenwerking en afstemming.

Businesscase 
Gouda Positief is heel kritisch op de financiën en dat is op zichzelf goed. Dat is de ChristenUnie ook. Ze vergeet echter dat ze in de vorige college periode het plan heeft gesteund en er nu met valide argumenten extra geld nodig is. Daarbij komt als voordeel dat in de bestaande situatie huur aan derden wordt betaald en de gemeente tegemoet komt in die kosten, maar er financieel niets van terugziet. Straks wordt aan de gemeente Gouda die huur betaalt, waardoor er financieel een beter plaatje ontstaat.
Ook wil Gouda Positief dat richting de huurder geen huurcontract van 10 jaar wordt aangeboden, omdat de gemeente maar 4 jaar helderheid geeft over subsidie aan de huurder (Kwadraad). Ook hier is een logische verklaring voor. Het college heeft een mandaat voor 4 jaar en kan niet voor toekomstige colleges beslissen. Kwadraad gaat investeringen doet en wil daarom voor een langere termijn zekerheid hebben. Ze zouden die investeringen nooit doen voor een periode van 4 jaar en daarmee was er dan ook  geen Buurtservicecentrum komen, terwijl het college in de vorige college periode (inclusief Gouda Positief) had besloten dat die er wel moest komen….

Besluit
Het zou Gouda Positief sieren als ze op haar schreden terugkeert en volgende week gewoon instemt met het extra krediet voor het Buurtservicentrum. De ChristenUnie is blij dat er nu een start wordt gemaakt met de realisatie van dit BSC die naar verwachting in januari 2020 haar deuren zal openen.

Raadsvergadering terug kijken? Dat kan via:
 

Theo Krins is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en werkzaam als manager vermogensadvies bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General.