Coalitieakkoord in Gouda!

4 June 2018, 12:06 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Column Theo Krins |

De onderhandelaars van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks hebben vrijdagavond - na 70 uur onderhandelen en een marathonsessie op 1 juni van 12 uur - een akkoord bereikt voor het vormen van een nieuw stadsbestuur.Thierry van Vugt (D66), Rolf van der Mije (GroenLinks), Rogier Tetteroo (PvdA), Theo Krins (ChristenUnie) en Huibert van Rossum (CDA)

Er zijn afspraken gemaakt over de te realiseren beleidsambities, de financiële doorvertaling daarvan, en de onderwerpen die in aankomende periode nader uitgewerkt zullen worden tot raadsprogramma’s.

Ook is er overeenstemming over de wethouderskandidaten en -portefeuilles.

Investeren
Namens de ChristenUnie hebben Anna van Popering en ik de onderhandelingen mogen doen en in een later stadium is wethouder Corine Dijkstra ook aangeschoven. We zijn blij dat er een gedegen akkoord ligt. Het is gelukt om enerzijds ruimte te vinden voor investeringen in de belangrijke opgaven waar Gouda voor staat, maar anderzijds ook een prudent financieel beleid door te voeren.

Intensief
Afgelopen weken is een zorgvuldig en intensief proces doorlopen, welk we nu met tevredenheid hebben afgesloten. De partijen hebben elkaar - na soms lastige maar constructieve momenten - gevonden op een samenhangend maatregelenpakket, waarmee het beoogde college met nieuwe energie aan de slag kan.

Samenwerking
De nieuwe coalitie laat qua bestuursstijl ruimte voor maatschappelijk initiatief. Waar nodig pakt de gemeente meer de regie. We investeren in de samenwerking met de raad, bijvoorbeeld door betrokkenheid bij de beleidsvorming rond klimaat, energie, Gouda 750 en omgevingsbeleid.

Dankbaar
We zijn Chris Kalden dankbaar, die ons de afgelopen weken als voorzitter onvermoeibaar heeft bijgestaan in het proces, en een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het tot stand brengen van dit akkoord. Ook de ambtenaren die ons intensief hebben begeleid zijn we veel dank verschuldigd!

Regie
De Goudse coalitieonderhandelingen vonden afgelopen periode plaats onder regie van D66 en ChristenUnie. Zij besloten om samen de formatie te trekken gezien de verkiezingsuitslag van 21 maart, waarna vijf partijen vier zetels behaalden. Op 11 april adviseerden informateurs Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg om coalitieonderhandelingen te starten met D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks, maar daarnaast aandacht te besteden aan raadsbrede samenwerking. Voor dat laatste werd de basis gelegd via een inventarisatie van thema’s die zich lenen voor raadsbrede samenwerking. Oud-griffier Marianne Lint leverde hiervoor, na gesprekken met de twaalf raadsfracties, 16 mei jl. een advies op.

Coalitieakkoord
Op woensdag 6 juni wordt het coalitieakkoord ondertekend en gepubliceerd. De bedoeling is om het akkoord op 13 juni in de raad te bespreken. De installatie van de nieuwe wethouders vindt plaats op donderdag 14 juni.

Aankomende dagen volgt er nog een bestuurlijke reactie door de burgemeester, zullen de onderhandelaars het akkoord bespreken met hun achterban en vindt het gebruikelijke integriteitsonderzoek van de wethouderskandidaten plaats.

Theo Krins is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en werkzaam als manager vermogensadvies bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General.