Gouds Dagblad | Afscheid van burgemeester Milo Schoenmaker

Afscheid van burgemeester Milo Schoenmaker

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Bijdrage Theo Krins |

Afscheid van burgemeester Milo SchoenmakerOverhandiging van press papier met voorzittershamer op blok - foto: Harold Hooglander

Woensdag 9 januari heeft burgemeester Milo Schoenmaker afscheid genomen (van de gemeenteraad) van Gouda tijdens een speciale raadsvergadering.
Hij ontving mooie cadeaus en lovende woorden van Lies Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, Roel Cazemier, burgemeester van Krimpenerwaard, Tess Huismans, kinderburgemeester en Thierry van Vugt, wethouder en 1e loco. Daarnaast werd hij ereburger van Gouda!

Als plaatsvervangend raadsvoorzitter mocht ik hem - namens de gemeenteraad - ook toespreken:

Vandaag nemen we als gemeenteraad afscheid van jou als burgemeester en als voorzitter van de gemeenteraad.

Op een dag als deze is het goed om terug te blikken en dan kan ik niet anders dan beginnen met de dag van je installatie op 13 december 2012.

Op deze avond werd duidelijk dat je bij je sollicitatie, tijdens een informeel moment, werd getest op je omgaan met mensen en hoe je een lastig eetbaar gebakje, het ging om een hazelnootgebakje, zou opeten. Naar verluid maakte je korte metten met dat gebakje, waarmee duidelijk werd dat je aan lef geen gebrek hebt.

Je gaf op die avond tijdens je toespraak gelijk je visite kaartje af: je wilde per fiets de stad leren kennen en om de bewoners beter te leren kennen wilde je graag bij hen gaan eten, bij voorkeur stamppot. Dat had overigens ook een praktische reden, je woonde nog in Bussum en dan was het prettig om in de avond ergens te kunnen eten.Nieuwe vlagafbeelding op de voorzitterstafel i.v.m. 100 jaar Vrouwenkiesrecht

In je toespraak gaf je aan dat je vooral op vier terreinen je wilde gaan inzetten:

- Goede communicatie

- Openbare orde en veiligheid

- Financiën

- Regionale samenwerking

Vervolgens ben je in Gouda actief aan de slag gegaan. Al snel werd je ervaring op het gebied van openbare orde en veiligheid getest toen er een protest was van woonwagenbewoners voor het Huis van de Stad. Het liep allemaal gelukkig goed af.Communicatie
Goede communicatie is de rode draad die door je periode hier in Gouda loopt. Je bent heel actief geweest in de stad en was – vaak samen met je vrouw – bij allerlei bijeenkomsten en activiteiten aanwezig en regelmatig hoorden we dat jouw belangstelling, en de woorden die je sprak, erg werden gewaardeerd.

In iedere profielschets van een burgemeester staat dat hij een verbindend iemand moet zijn. Dat is jou in ieder geval bijzonder goed gelukt. Het was ook een mooie periode waarin we Beste Binnenstad waren, Beste Markt van Gouda, de Schouwburg beste theater van Nederland werd en ook diverse malen het meest gastvrije theater.Verbinder
In de raad vond je die rol van verbinder lastiger, vooral omdat daar ook een bepaalde doortastendheid wordt verwacht. De gemeenteraad was, en is, in Gouda niet gemakkelijk en regelmatig ging het de afgelopen jaren er pittig aan toe. Je moest soms alle zeilen bijzetten om de zaak niet uit de rails te laten lopen en je baalde zichtbaar hoe e.e.a. soms verliep.

Wat dat betreft heeft burgemeester Pieter Broertjes uit Hilversum je bij je installatie goed getypeerd: “Hij is niet breekbaar maar je kunt hem wel raken.” Wel hebben we gezien dat je de afgelopen jaren steeds meer groeide in je rol als voorzitter van de Goudse gemeenteraad.

PWA kazerne
Na de verkiezingen in 2014, ontstond er een bestuurlijk lastige periode rond de college vorming en dat zou blijven doorwerken in de jaren erna. Een heikel dossier daarbij was de nieuwe bestemming voor de PWA kazerne. De voorgenomen vestiging van een islamitisch centrum in combinatie met De Ark en Gemiva ging met de krapst mogelijke meerderheid niet door. Dit betekende een grote teleurstelling voor in ieder geval een deel van de islamitische gemeenschap, maar volgens mij ook voor jou persoonlijk. Op de achtergrond ben je blijven investeren in de contacten met deze gemeenschap en het moet je goed hebben gedaan dat je als burgemeester hebt kunnen meemaken dat er een nieuwe locatie voor moskee Assalam in Gouda Oost is gevonden en dat deze moskee zonder veel tumult met de buurt kon worden geopend. Verder is onlangs ook een start gemaakt met de realisatie van een islamitisch centrum op de Antwerpseweg. Burgemeester Pieter Broertjes noemde je bij je installatie in 2012 een bruggenbouwer. Dat is bij dit dossier duidelijk gebleken!AZC
Kort na het afketsen van een islamitisch centrum in de PWA kazerne diende zich de mogelijkheid aan dat er een AZC op deze locatie zou komen. Voor de omwonenden lag dit voornemen erg gevoelig, met name communicatief. Ze konden het maar moeilijk verkroppen dat direct na het protest tegen de komst van een islamitisch centrum, zij nu weer de komst van een AZC moesten slikken. Het vroeg veel bestuurlijke behendigheid om dit proces beheersbaar te houden en khet leek redelijk te lukken. Uiteindelijk ketste dit plan door een landelijk besluit af, maar was je interesse, voor het gebeuren rond een AZC en de organisatie die daarachter zit, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), wel bij je gewekt.

Sinterklaas
In 2014 was er ook de landelijke intocht van Sinterklaas in Gouda. Je hebt daar zichtbaar van genoten en ondanks het regenachtige weer was het vooral voor de kinderen een fantastische dag. Een protestgroep probeerde nog roet in het eten te gooien, maar daar werd kordaat tegen opgetreden.

Bestuurlijke crisis
De bestuurlijke crisis in 2016 was een bijzonder lastige periode voor de wethouders die naar huis werden gestuurd en voor jou in het bijzonder. Je was namelijk enkele maanden bestuurlijk alleen verantwoordelijk, al werd je bijgestaan door de griffier, toegewijde ambtenaren, de nestor en plaatsvervangend raadsvoorzitter Astrid van Eersel en tweede plaatsvervangend voorzitter Harry van der Haak.

Bewonderenswaardig hoe je in deze periode jezelf als bestuurder hebt gemanifesteerd. Het heeft je veel blijvende goodwill opgeleverd.Kinderburgemeester Tess Huismans - foto: Mohammed Mohandis

Financiën
Je wilde ook aandacht besteden aan de financiën. Bij je komst was het financiële plaatje van Gouda ronduit zorgelijk. Gelukkig keerde het economische tij, kregen we te maken met meevallers en hebben de colleges goed op centen gelet, waardoor we er nu financieel een stuk beter voor staan en zelfs weer voorzichtig durven te investeren.

Regionale samenwerking
Dan ook iets over de regionale samenwerking. Deze samenwerking heb je met veel verve opgepakt. Als voorzitter van de Stuurgroep Nieuwe Regio heb je hard gewerkt aan de totstandkoming van de “Visie op de Nieuwe Regio 2.1”. In deze visie werden de kaders vastgelegd voor de intergemeentelijke samenwerking. Hieruit ontstond Regio Midden-Holland, waarvan je opnieuw voorzitter werd. Stap voor stap heb je gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking in de regio, waarbij je ook het oog gericht hebt gehouden op Woerden en Alphen aan den Rijn. Voor je opvolger ligt er een goede basis voor de verdere uitbouw van de samenwerking in de regio.

Openbare orde en veiligheid
Uiteraard moet ik ook iets zeggen over openbare orde en veiligheid, een belangrijk dossier van de burgemeester.

Voor jouw komst was al veel uit de kast gehaald om de veiligheid in onze stad te verbeteren, maar dat weerhield je er niet van om met nieuw elan dit weerbarstige dossier ter hand te nemen, in goede samenwerking met de politie en openbaar ministerie. Daarbij werden absoluut resultaten geboekt. Zo leidde de top-60 aanpak tot een sterke vermindering van de recidive en werd de overlast behoorlijk teruggedrongen. Het aantal inbraken was echter een zorgenkind. Door een forse inzet van alle betrokkenen, waaronder ook de burgers, lijkt in 2018 sprake van een trendbreuk en daalt het aantal inbraken fors.

Undercover
Het onderwerp inbraken kwam ook aan de orde in het programma "Burgemeester Undercover" waar je onlangs je medewerking aan verleende. Niet iedereen kon deze keuze waarderen, maar het is je gelukt om opnieuw de aandacht te vestigen op Gouda. Tijdens de opnamen – waarvan we toen nog niets wisten – zag ik je zonder baard. Ik dacht toen nog dat je je baard zat was, maar het had achteraf gezien dus een andere oorzaak. Die plaksnor stond je overigens best goed J

Herbenoeming
In oktober 2017 kwam je herbenoeming aan de orde en de belangrijke vraag die dan aan de orde komt is of je herbenoemd wilde worden in 2018. Daar was je vervolgens heel duidelijk over door een volmondig “ja”. Je zei toen: Vijf jaar geleden kreeg ik de buitenkans hier te werken en ik heb er geen moment spijt van gehad. Mijn taak is nog niet klaar.”

Vervolgens is de vertrouwenscommissie aan de slag gegaan en heeft de gemeenteraad je nog voor de raadsverkiezingen in 2018 officieel voorgedragen voor herbenoeming. Geen vuiltje aan de lucht dachten we als raad….

COA
Begin november werden we echter verrast door de mededeling dat je weggaat en bestuursvoorzitter van het COA wordt. Menigeen had rekening gehouden met een tussentijds vertrek in je tweede periode als burgemeester, maar niet nu.

Uiteraard gun ik en ik denk de hele raad en velen in de stad je deze mooie en uitdagende baan, maar we vinden het heel jammer dat je al zo snel onze stad gaat verlaten. En inderdaad, je taak was eigenlijk nog niet klaar.

Op een moment als deze zoek je naar argumenten waarom iemand weggaat. Je bent daar heel helder over geweest. Je stond open voor een baan buiten het openbaar bestuur en die gelegenheid kwam eerder voorbij dan gedacht.

Je motiveert je keuze voor deze baan als volgt: “Het is een functie waar ik mijn ervaring als burgemeester in kan zetten, die aansluit op mijn profiel en tegelijk zeer interessante en uitdagende nieuwe ervaringen mogelijk gaat maken.”

Het COA bestuur beschrijft je als een bestuurder met lef en ik schat in dat je dat de komende jaren bij het COA ook nodig zult hebben. Er liggen uitdagende dossiers zoals de capaciteitsgroei, de overlastgevende asielzoekers en de ontwikkeling van het COA als organisatie.

Groot, gelukkig en geliefd

Beste Milo, de al eerder genoemde burgemeester Broertjes gaf je bij je installatie als opdracht mee: maak de stad groot, gelukkig en geliefd! Ik denk dat je hier op allerlei manieren succesvol invulling aan hebt gegeven.

Bewaar de mooie herinneringen en vergeet alles waar je minder blij over bent. Op die manier gaat de dankbaarheid overheersen en dat is goed.

Veel dank voor alles wat je voor Gouda hebt betekend! Mede door jouw inzet kunnen we trots zijn op Gouda. Gouda is goud!

Milo, het ga je goed!

Gouda's Liedertafel zingt voor de burgemeester en zijn vrouw


Foto: Digitaal Dagblad